Tính phổ biến, biểu hiện lâm sàng và chẩn đoán hội chứng Wolff-Parkinson-White syndrome

Tính phổ biến, biểu hiện lâm sàng và chẩn đoán hội chứng Wolff-Parkinson-White syndrome

Ở tim bình thường, tâm nhĩ và tâm thất là cách điện, với dẫn truyền xung điện từ tâm nhĩ đến tâm thất thường được dẫn truyền thông qua nút nhĩ thất (AV) và hệ thống His- Purkinje.

2014 Evidence-Based Guideline for the Management of High Blood Pressure in Adults

2014 Evidence-Based Guideline for the Management of High Blood Pressure in Adults

Report From the Panel Members Appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8)

MEDVN NEWS

CASE REPORT